Πρόγραμμα Επιβράβευσης Green

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του προγράμματος και της κάρτας πιστότητας GREEN (εφεξής το «Πρόγραμμα» ή/και «Κάρτα») της εταιρείας «ECOSHOP ΑΕ» (εφεξής «ECOSHOP»), που εδρεύει στη Βούλα Αττικής στην οδό Αγίου Ιωάννου αρ. 28, Τ.Κ…16673………. Η ECOSHOP μέσω του Προγράμματος αποσκοπεί στο να προσφέρει στους πελάτες της ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια, όπως εξειδικεύονται παρακάτω. 

 

1.2. Με την αίτηση εγγραφής, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις («Όροι») συμμετοχής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Θα πρέπει να εξετάζετε συχνά τους Όρους, καθώς το Πρόγραμμα μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζει και με μόνη υποχρέωση από τη μεριά της ECOSHOP να κοινοποιεί τις αλλαγές στην ιστοσελίδα www.biologikoxorio.gr. Παράλληλα με τους παρόντες όρους ισχύουν και αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας www.biologikoxorio.gr.

1.3. Εφόσον η παραπάνω ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες της εταιρείας «ECOSHOP A.E”, απευθύνονται, βάσει νόμου, σε ενήλικες απαγορεύεται η χρήση αυτών σε ανήλικους. Τυχόν παράβαση δεν δημιουργεί ευθύνη της εταιρείας.

 1.4. Ενδεχόμενη ακυρότητα κάποιου όρου δεν συμπαρασύρει σε ακυρότητα και τους υπόλοιπους όρους. Καταστρατήγηση των παρόντων Όρων για λόγους ανωτέρας βίας δεν συνεπάγεται ευθύνη  της εταιρείας «ECOSHOP A.E”.   

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ

 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και απόκτησης της Κάρτας GREEN έχουν όλοι οι ενεργοί και οι εν δυνάμει πελάτες των εταιρειών του ομίλου «ECOSHOP» καθώς και οι πελάτες των εταιρειών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα franchise της ECOSHOP.

 

2.2. Για να αιτηθεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο την έκδοση της Κάρτας πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μέλους σε φυσική μορφή, σε κάποιο από τα καταστήματα με τα σήματα του Βιολογικού Χωριού . Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αίτησης ο αιτών δύναται να επιλέξει τον τρόπο λήψη της κάρτας ανάλογα με τις επιλογές που του παρουσιάζονται. 

 

2.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση ως υποχρεωτικά πεδία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικάς, κινητό τηλέφωνο ή/και e-mail, υπογραφή και ημερομηνία αίτησης καθώς και η  αποδεχή των παρόντων όρων και η συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κινητό τηλέφωνο ή e-mail, η ECOSHOP δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει την Κάρτα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί

είναι ελλιπή, αλλά υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας, η ECOSHOP δύναται να απευθυνθεί στον αιτούντα και να ζητήσει την συμπλήρωση των στοιχείων. Σε περίπτωση επανειλημμένης άρνησης από πλευράς του αιτούντα για συμπλήρωση των στοιχείων του η ECOSHOP δύναται να ακυρώσει την Κάρτα.

 

2.4. Η ECOSHOP κατά την υποβολή της αίτησης δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και δεν έχει κάνει χρήση στοιχείων, όπως κινητού τηλεφώνου ή διεύθυνσης e-mail, που δεν είναι κάτοχος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η υποβολή ψευδών στοιχείων η ECOSHOP μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο και ο αιτών  είναι υπεύθυνος έναντι της ECOSHOP για τυχόν ζημία της.

 

2.5. Μόνο μία κάρτα αντιστοιχεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η ECOSHOP λάβει γνώση ότι τα μέλη του Προγράμματος, έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από μία (1) Κάρτα δύναται να ακυρώσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τις κάρτες.  

 

2.6. Οι πελάτες οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση είτε απευθυνόμενοι στην Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας της ECOSHOP 2109634929 είτε μέσω της ιστοσελίδας www.biologikoxorio.gr. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4. 

2.7. Οι πελάτες, ενεργοί και εν δυνάμει καθώς και όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.biologikoxorio  οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια που παραβιάζει το νόμο και ενδέχεται να ζημιώσει την ECOSHOP ή/και τρίτα πρόσωπα.

3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

3.1. Ο κάτοχος της Κάρτας απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια που ορίζονται βάσει της εμπορικής πολιτικής της ECOSHOP σαν ανταμοιβή για την τακτική χρήση της Κάρτας. 3.2. Ο κάτοχος της Κάρτας με αγορές από τα καταστήματα υπό τα σήματα του Βιολογικού χωριού συγκεντρώνει πόντους.

500 ΠΟΝΤΟΙ

5 ΕΥΡΩ

800 ΠΟΝΤΟΙ

10 ΕΥΡΩ

1200 ΠΟΝΤΟΙ

20 ΕΥΡΩ

. Διευκρινίζεται ότι η ECOSHOP με προηγούμενη ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο μπορεί να τροποποιεί τόσο το ποσό της αξίας της επιταγής έκπτωσης όσο και τον αριθμό των πόντων που απαιτούνται για την έκδοση αυτής. Οι πόντοι που συγκεντρώνονται δεν λήγουν παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης  της Κάρτας οπότε χάνονται, βάσει των κατωτέρω αναφερομένων στο άρθρο 5. 3.3. 3.5. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της κάρτας και της επιταγής έκπτωσης και σε καμιά περίπτωση η ECOSHOP δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής αυτής ή σε κακή χρήση αυτής ή παράνομη χρήση αυτής. Η ECOSHOP δεν φέρει καμία ευθύνη αντικατάστασης ή εντοπισμού της επιταγής έκπτωσης που κλάπηκε ή χάθηκε ούτε ενέχει οποιαδήποτε ευθύνη καταβολής αποζημίωσης. 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

4.1. Η ECOSHOP και οι προστηθέντες αυτής εφαρμόζουν  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας. 4.2. Η ECOSHOPκαι οι προστηθέντες αυτής διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιούν προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά

στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. Η ECOSHOP διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. 4.3. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιλογές του υποκειμένου. 4.4. Η  ECOSHOP επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα  που δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες , όπως αυτές καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων. 4.5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη. 4.6. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα η Κάρτα είναι ενεργή και δεν έχει ακυρωθεί. Σε περίπτωση ακύρωσης της Κάρτας τα δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν αν υπάρχει έννομο συμφέρον της ECOSHOP ή νομική της υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή το χρονικό διάστημα διατήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. 4.7. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την ECOSHOP για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα. Το αίτημα υποβάλλεται στην Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας της ECOSHOP (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου). Η εξυπηρέτηση του αιτήματος θα έχει υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών. 4.8. Σκοποί Επεξεργασίας: Στο πλαίσιο του Προγράμματος και προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει το σύνολο των προνομίων που μπορεί να συνεπάγεται η συμμετοχή του σε ένα πρόγραμμα πιστότητας όπως το συγκεκριμένο, η ECOSHOP δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα του προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικό περιεχόμενο,  προσφορές και πρόσκληση σε συμμετοχή σε έρευνες, διαγωνισμούς κλπ στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει [διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό (SMS / viber κλπ)], από την ECOSHOP. Πιο συγκεκριμένα τα είδη επικοινωνίας που ενδέχεται ο πελάτης να λάβει ως  μέλος του προγράμματος πιστότητας: α)Ενημερωτική επικοινωνία: Γενικές ενημερώσεις για την εταιρία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις (άνοιγμα καταστημάτων, ενέργειες εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα κλπ) και γενικό περιεχόμενο (συνταγές, άρθρα, συμβουλές κλπ)  β)  Επικοινωνία για μαζικές προσφορές: Προωθητικές ενέργειες που απευθύνονται σε όλους τους πελάτες (προσφορές για προϊόντα, διαγωνισμούς, κληρώσεις κλπ) και επικοινωνία στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών σε νικητές. γ) Στοχευμένη και προσωπική επικοινωνία: Επιπλέον ειδικές προσφορές και περιεχόμενο. Για την συγκεκριμένη επεξεργασία η ECOSHOP προβαίνει στην κατάρτιση προφίλ του υποκειμένου με βάση τις αγοραστικές του συνήθειες, τη συχνότητα επίσκεψης σε καταστήματα υπό τα σήματα του Βιολογικού χωριού, τη χρήση προσφορών που έχουν επικοινωνηθεί, την τοποθεσία διαμονής του, το σύνολο του κόστους των αγορών του, προκειμένου μέσω ειδικών ενεργειών να μπορεί να προσφέρει στον πελάτη ανταγωνιστικές προσφορές, κουπόνια και περιεχόμενο (συνταγές, συμβουλές, άρθρα κλπ) 

δ) Διενέργεια ερευνών: Επικοινωνία για την διαπίστωση της ικανοποίησης των πελατών ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της ECOSHOP, ενέργειες και προσφορές κλπ. 

 

4.9. Κάθε υποκείμενο δεδομένων δύναται να προβεί σε τροποποίηση ως προς τα μέσα επικοινωνίας  είτε καλώντας στην γραμμή επικοινωνίας 2109634929 είτε μέσω της ιστοσελίδας της  www.biologikoxorio.gr. Διευκρινίζεται ότι μόλις η ικανοποίηση του αιτήματος πραγματοποιηθεί το υποκείμενο θα ενημερωθεί και από τη στιγμή της ενημέρωσης θα έχουν ουσιαστικά γίνει οι αιτούμενες από το υποκείμενο των δεδομένων αλλαγές. Αιτήματα τροποποίησης επεξεργάζονται σε διάστημα τριάντα (30) ημερών. 4.10. Αποδέκτες των δεδομένων είναι τρίτες εταιρείες με τις οποίες η ECOSHOP έχει υπογράψει συμβάσεις είτε για τη δημιουργία περιεχομένου και αποστολή επικοινωνίας, είτε για τη διενέργεια έρευνας, είτε για την δημιουργία προσφορών, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες που παρέχουν υποστηρικτικό έργο για τη διαχείριση αιτημάτων. Κάθε εταιρεία έχει δεσμευτεί για την τήρηση των όρων εμπιστευτικότητας καθώς και της πολιτικής απορρήτου της ECOSHOP και υποχρεούται στην τήρηση των διατάξεων του του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»).

 

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

5.1. Η ECOSHOP  δύναται να προβεί σε κατάργηση του Προγράμματος και ακύρωση των Καρτών με προηγούμενη ενημέρωση των πελατών με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί μια οικειοθελή παροχή της ECOSHOP.  5.2. Η ECOSHOP δύναται να προβαίνει σε ακύρωση συγκεκριμένης Κάρτας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περίπτωση που ο αιτών δεν συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία ή έχει προβεί στην έκδοση πολλαπλών καρτών χρησιμοποιώντας κοινά στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή τηλέφωνο ή e-mail). Στην περίπτωση έκδοσης πολλαπλών καρτών με κοινά στοιχεία η ECOSHOP δύναται να διατηρήσει μία Κάρτα μόνο ενεργή στην οποία και δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να πιστώνει του πόντους των υπολοίπων καρτών.  5.3. Η ECOSHOP δύναται να ακυρώσει Κάρτες πελατών στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνεται κακή χρήση αυτών προκειμένου ο κάτοχος αυτών να καταστρατηγήσει τους όρους του Προγράμματος προσκομίζοντας για τον εαυτό του μεγαλύτερο κέρδος έναντι των υπολοίπων πελατών.  5.4. Με εξαίρεση τα αναφερόμενα στα άρθρα 5.2 και 5.3 των όρων, η ECOSHOP δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των πελατών σε περίπτωση ακύρωσης Κάρτας ή απενεργοποίησης του Προγράμματος για καταβολή οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης, άμεσης ή έμμεσης, υφιστάμενης ή/και μελλοντικής. 5.5. Η ECOSHOP θα απενεργοποιεί  και θα μηδενίζει τα υπόλοιπα πόντων σε κάρτες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε συναλλαγές για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. 5.6. Η καταχώριση κάθε φυσικής αίτησης γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών. Για τις ψηφιακές αιτήσεις το χρονικό διάστημα αυτό καθορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Τα δεδομένα των πελατών είναι διαθέσιμα για οποιαδήποτε επεξεργασία μετά την καταχώριση κάθε αίτησης.   5.7. Ο πελάτης δύναται να αιτηθεί ακύρωση της κάρτας ή/και έκδοση νέας κάρτας  απευθυνόμενος σε κατάστημα υπό τα σήματα του Βιολογικού Χωριού. Σε περίπτωση ακύρωσης τα προσωπικά δεδομένα της κάρτας διαγράφονται εντός τριάντα (30) ημερών. 5.8. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική  νομοθεσία. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 5.9. Η ECOSHOP διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.biologikoxorio.gr,της ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής.  5.10. Κάθε κάτοχος Κάρτας οφείλει να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας της  www.biologikoxorio.gr για τους ισχύοντες όρους.

5.10. Η ECOSHOP δεν ευθύνεται για απαιτήσεις τρίτων οποιασδήποτε φύσεως καθώς και για ζημιές, που ενδέχεται να επέλθουν (άμεσες, έμμεσες κ.α) λόγω της χρήσης/επίσκεψης  της ιστοσελίδας www.biologikoxorio.gr, της συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και της έκδοσης  Κάρτας.